Plebiscyt rozstrzygnięty
Organizator:Dwutygodnik
Partner:Krn