Kontakt

Masz pytania dotyczące plebiscytu?
Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego KRN Media sp. z o.o. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem danych osobowych jest KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. J. Słowackiego 39, 31-159 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, weryfikacjarodo@krnmedia.pl;

2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: a) odpowiedzi na pytanie, które zadałem w formularzu ? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora ? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili);

4) dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie ? Administrator przechowuje przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;

5) dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego ? Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnę zgodę lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

6) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres KRN Media sp.